Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van de stichting komt voort uit de taak zoals Jezus die ons gaf in Mattheüs 28: 19-20:

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."

Doelstelling

Deze doelstelling kan als volgt geformuleerd worden:
De stichting heeft als doel groepen kinderen (met één of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland, een verblijf in Nederland geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weerstand en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijk gastgezinnen die achter de doelstelling staan, (meelevend met een kerkelijke gemeente) en deze kinderen 6-8 weken een 'warm nest' willen geven, zodat de kinderen in woorden en daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen.

Wij geloven dat alleen de bijbel Gods Woord aan ons bekend maakt en de Bron is van waaruit we willen leven en werken.

Voor de toekomst van belang

Tsjernobyl, wie heeft er nog nooit van Tsjernobyl gehoord? U begrijpt, we bedoelen de ramp met de kerncentrale die in 1986 plaats vond in Tsjernobyl. Na zoveel jaar is Tsjernobyl geen onderwerp van gesprek meer. Toch gaat veel leed ten gevolge van de ramp nog door tot op de dag van vandaag. Veel dorpen ten noorden van Tsjernobyl (in Wit-Rusland) zijn nog steeds radioactief besmet en zijn groten­deels verlaten. Bij die mensen die er nog steeds wonen wordt dagelijks een aanslag gepleegd op hun gezondheid. De kinderen in deze dorpen kampen met diverse gezondheidsproblemen.

Verschillende groepen kinderen vanuit het rampgebied zijn in de afgelopen jaren voor een periode van 2 maanden in Nederland geweest. Uit jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de kinderen die voor ongeveer zeven weken uit het besmette gebied zijn weggeweest en van de aangeboden gezonde voeding in buitenlands gezinnen hebben mogen genieten, daar hun gehele puberteit profijt van hebben. Deze kinderen die veelal zwak naar Nederland komen, gaan nagenoeg allemaal met een blos op hun wangen en verlost van verschillende kwalen terug naar hun ouders in Wit-Rusland. De reactie van de ouders, ook als je deze mensen enkele jaren later spreekt, bewijst dat deze gezondheidsstages duidelijk hun vruchten afwerpen. Men weet dat ook en daarom vertrouwen ze hun kinderen voor een langere tijd toe aan voor hen vreemde mensen uit een vreemd westers land. En dat is niet zomaar iets! Maar bij terugkomst is hun dankbaarheid veelal groot. Dat wordt dan ook heel duidelijk verwoord! Naast de gezondheid van de kinderen, zien we ook een mentaliteitsverandering van de kinderen. Opgroeiend onder een min of meer communistisch regiem, zien de kinderen dat er ook iets anders bestaat. In de praktijk blijkt dat deze kinderen op latere leeftijd anders in het leven komen te staan en anders dan hun ouders op een actieve manier deelnemen aan het maatschappelijk leven. Verder mogen we niet vergeten dat deze kinderen, al dan niet voor het eerst, met het Woord van God in aanraking komen. Daarbij mogen we voor hen bidden dat het gestrooide zaad, door de inwerking van de Heilige Geest, vrucht mag gaan dragen.